Examination Schedule, 2018-19
Class-XII Pre-Board Examination
First Terminal Examination
Class I to VIII Class IX-X Class XI-XII